Decontarea carburantului pentru persoane cu dizabilități

Decontarea carburantului pentru persoane cu dizabilități

Începând cu anul acesta, persoanele cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav sau accentuat pot alege să primească bilete de transport interurban sau să le fie decontat carburantul.

Conform Articolului V. al Hotărârii nr. 1118/2020 privind modificarea șI completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum și pentru punerea ı̂n aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, se aprobă modalitatea de decontare a carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale, începând cu 1 ianuarie 2021.

Cine beneficiază

Pot beneficia de această facilitate persoanele cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav și persoanele încadrate în grad de handicap accentuat. Dacă persoana încadrată în grad de handicap grav cu asistent personal optează pentru decontarea carburantului, atunci nici ea, nici asistentul personal nu vor mai primi bilete gratuite pentru transport interurban. Decontarea carburantului se aplică pentru deplasarea cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor încadrate în grad de handicap sau a familiei, asistentului personal, însoțitorului ori a furnizorului de servicii sociale. Nu se pot deconta bilete de microbuz sau bonuri de taxi, ci doar bonuri fiscale datate și ștampilate, emise de societățile de distribuție a produselor petroliere.

Câte călătorii pot fi decontate?

Numărul de călătorii pentru care se decontează carburant în cursul unui an nu poate depăși numărul de 24 de călătorii pentru persoana încadrată în grad de handicap grav și 12 călătorii pentru persoana încadrată în grad de handicap accentuat.

Pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav suma maximă care poate fi decontată în decursul unui an este de 1500 de lei, iar pentru persoanele încadrate în grad de handicap accentuat, suma maximă care poate fi decontată într-un an este de 750 de lei.

Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontul se realizează de către structura de specialitate din cadrul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, pe baza tarifelor legitimațiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul.

Cheltuielile pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se decontează din bugetul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, prin transferuri din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Care este procedura de decontare

 • Primul pas este ca persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat sau reprezentanții legali ai acestora să își exprime opțiunea pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, prin depunerea unei cereri la direcția de asistență socială și protecția copilului în a cărei rază teritorială domiciliază beneficiarul. Cererea pentru exprimarea opțiunii privind decontarea carburatului se poate depune și în format electronic. În cazul persoanelor care au certificat de încadrare în grad de handicap cu valabilitate permanentă, cererea se depune o singură dată pe an calendaristic. Pentru persoanele cu certificat de încadrare în grad de handicap valabil 12 luni, cererea se depune o singură dată în intervalul de 12 luni din cadrul perioadei de valabilitate a documentului. Regula se aplică în mod corespunzător și în situația valabilității de 24 luni a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.
 • În termen de maximum 60 de zile de la efectuarea călătoriei în interesul persoanei încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, se depune o cerere de decontare la direcția de asistență socială și protecția copilului, însoțită de:
  – bonul/bonurile fiscal(e) de carburant în original, datate și ștampilate;
  – copie a documentului de identitate;
  – copie a certificatului de încadrare în grad de handicap
 • Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului decontează carburantul către persoanele îndreptățite, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii și a documentelor aferente.

Ce cuprinde cererea de decontare?

Pe lângă datele de identificare ale persoanei încadrate în grad de handicap grav sau accentuat care beneficiază de decontarea carburantului și ale reprezentantului legal (acolo unde este cazul), cererea de decontare mai include informații despre:

 • Data călătoriei și numărul bonului fiscal aferent, locul de plecare și cel de sosire.
  Același bon fiscal poate sta la baza mai multor călătorii, efectuate începând cu data înscrisă pe bonul fiscal.  
 • Informatii despre proprietarul autoturismului – se bifeză, după caz, dacă mașina este proprietate personală, a familiei, a asistentului personal, a însoțitorului sau a furnizorului de servicii sociale. Însoțitorul persoanei încadrate în grad de handicap poate fi orice persoană care o însoțește și asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării.
  Furnizorul de servicii sociale este persoana juridică, de drept public ori privat, acreditată potrivit legii să furnizeze servicii sociale: structuri specializate din cadrul/subordinea autorităților administrației publice locale și autorităților executive din unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu și sectoare ale municipiului București, organizații neguvernamentale, respectiv asociații și fundații, cultele recunoscute de lege, filialele și sucursalele asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Informații despre contul în care se va face plata sumei aferente decontării carburantului, în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii și a documentelor aferente.

Pot fi depuse mai multe cereri de decontare în decursul unui an.

Pentru mai multe informații, vă recomandăm să vă adresați direcției de asistență socială și protecția copilului în a cărei rază teritorială aveți domiciliul.

Surse:

 • Hotărârea nr. 1118/2020 privind modificarea șI completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum și pentru punerea ı̂n aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • http://andpdca.gov.ro/

Articol pregătit de Erika G.

Puteti citi tot articolul folosind aplicatia MotiActiv:
Get it on Google Play
Download on the app store
Comments are closed.